Dziś jest: Sobota, 18 Maj 2024
a a a
Aktualności
23.03.2023

UWAGA
ZMIANY W PROGRAMIE „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom,
które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Ważnym elementem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym
zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

28 grudnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła nowelizację uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"
na lata 2019–2023. Zmiany dotyczą podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z wsparcia ze 150 % do 200 % kryterium dochodowego,
o którym mowa w art. 8 ustawy  z 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej.
Zgodnie z uchwałą pomoc w ramach programu otrzymają osoby o niskich dochodach, których dochód nie przekracza: 1552 zł – dla osoby samotnie gospodarującej
(dotychczas było to 1164 zł) i 1200 zł – dla osoby w rodzinie (dotychczas 900 zł).
Uchwała weszła w życie 1 stycznia 2023 r.
W związku z powyższym Rada Miasta Piły podjęła uchwałę nr LXXII/734/23 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu
udzielania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w  szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Uchwała ta weszła w życie 23 marca 2023 r.
Wnioski o pomoc w ramach programu można składać
* osobiście - w siedzibie MOPS przy ul. Kawiatowej 5, w kancelarii, na parterze, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30
(po godzinach pracy ośrodka wniosek można wrzucić do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu budynku),
* listownie – poprzez nadanie w placówce pocztowej,
* drogą elektroniczną – za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP na adres mopspilaSkrytkaESP (w tym przypadku wniosek należy opatrzyć
kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym),
Zachęcamy do kontaktu z tutejszym ośrodkiem osoby/rodziny spełniające kryteria do przyznania pomocy w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.