Dziś jest: Piątek, 22 Wrzesień 2023
a a a
Pomoc finansowa rekompensująca wydatki za udzielenie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
11.05.2022

Rząd ustawą z dnia 12 marca 2022r. z późn. zmianami, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zadeklarował pomoc finansową rekompensującą wydatki za
udzielenie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł za osobę dziennie.
Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
nie dłużej niż za okres 120 dni, liczony od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium RP.
Wniosek o świadczenie pieniężne składa się z terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.
Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
Okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, na obywatela Ukrainy, który:
    • posiada orzeczenie  o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane przez instytucje polską
lub posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany przez instytucję ukraińską
(wraz z jego opiekunem i ich małoletnimi dziećmi),
    • ukończył 60 rok życia (kobieta) albo 65 rok życia (mężczyzna),
    • jest kobietą w ciąży  lub osoba wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia (wraz z jej  małoletnimi dziećmi),
    • samotnie wychowuje na terenie RP troje i więcej dzieci (wraz z małoletnimi dziećmi),
    • jest małoletnim pod opieką opiekuna tymczasowego (wraz z opiekunem tymczasowym i jego małoletnimi dziećmi).

Wniosek o wypłatę przedłożonego świadczenia składa się po wykorzystaniu 120 dni, jako nowy wniosek wraz z 
dokumentami potwierdzającymi zaliczenie osób, którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie, do osób, na które może
być przedłużony okres wypłaty świadczenia (np. orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku dokumentu
ukraińskiego-przetłumaczony; akty urodzenia dzieci, postanowienie o ustanowieniu opiekuna tymczasowego, itp..)
Organ rozpatrujący sprawę może uzależnić przyznanie i wypłatę powyższego świadczenia od weryfikacji warunków
zakwaterowania i wyżywienia. Takiej weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy organu. Jeśli warunki udzielanej
pomocy zagrażają życiu i zdrowiu przyjętych uchodźców, świadczenie nie przysługuje. Nie przysługuje również w przypadku,
gdy we wniosku podano nieprawdę.

Termin rozpatrzenia wniosku to miesiąc od jego złożenia.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Spacerowej 23 w godz. od 9.00 do 13.00.
Szczegółowe informacje pod nr telefonu 67 344 20 10.
Wnioski, złożone w Urzędzie Miasta Piły, są przekazywane do ośrodka,

Na karcie osoby przyjętej do zakwaterowania należy wpisać jej datę przekroczenia granicy RP.
Do pobrania:

1. Wniosek o dofinansowanie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy
2. Ankieta weryfikacyjna
3. Oświadczenia obywatela Ukrainy