Dziś jest: Sobota, 18 Maj 2024
a a a
NOWE KRYTERIUM DOCHODOWE PO PŻ
22.05.2023
UWAGA NOWE KRYTERIUM DOCHODOWE PO PŻ 2014-2020 PODPROGRAM 2021 PLUS

Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020 - Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.
Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:
- 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
- 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Wnioski o pomoc żywnościową można składać
* osobiście - w siedzibie MOPS przy ul. Kwiatowej 5, w kancelarii, na parterze, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30
(po godzinach pracy ośrodka wniosek można wrzucić do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu budynku),
* listownie – poprzez nadanie w placówce pocztowej,
* drogą elektroniczną – za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP na adres mopspilaSkrytkaESP (w tym przypadku wniosek należy opatrzyć kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym),
Zachęcamy do kontaktu z tutejszym ośrodkiem osoby/rodziny spełniające kryteria do przyznania pomocy żywnościowej w ramach  Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus.