Dziś jest: Środa, 19 Czerwiec 2024
a a a

Informacja o projekcie.

Informujemy, iż od 1 września 2019 r. do 31sierpnia 2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilerealizuje projekt pn. „Czas na rodzinę”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

Całkowita wartość projektu:1.004.310,00 zł

Dofinansowanie z UE: 954.094,50 zł

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 – 31.08.2022

Cel projektu: Wsparcie 180 mieszkańców Piły zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, w okresie od 1.09.2019 r. do 31.08.2022 r., poprzez utworzenie nowych miejsc świadczenie usług wsparcia.

Grupa docelowa: 180 osób przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie Piły i osoby z ich otoczenia.

Działania:
    Kompleksowe wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, w tym:
    poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne dla dorosłych prowadzone w miejscu zamieszkania uczestników projektu;
    wsparcie psychologa – specjalisty ds. dzieci;
    grupowa edukacja psychologiczna i pedagogiczna;
    4 grupy samopomocowe – „Kawiarenka dla rodziców”;
    „Szkoła dla rodziców” – warsztaty dla 140 osób;
    zajęcia animacyjne dla dzieci;
    wsparcie asystenta rodziny.

    Planowane efekty:
    180 osób objętych specjalistycznym poradnictwem indywidualnym i grupowym;
    60 osób objętych wsparciem grupy samopomocowej w ramach „Kawiarenki dla rodziców”;
    140 os. objętych Szkołą dla Rodziców;
    20 os. objętych wsparciem asystentów rodziny zatrudnionych w projekcie.

    Rekrutacja:
    Rekrutacja uczestników do projektu została rozpoczęta i będzie odbywać się przez cały okres trwania projektu.

    Osoby chętne mogą kierować zgłoszenie do:

    rejonowego pracownika socjalnego;

    Biura Projektu:

    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile/Klub Integracji Społecznej
    ul. Spacerowa 23
    64-920 Piła
    Pokój 307, III piętro

    Osoby do kontaktu:

    Kierownik zespołu ds. asysty rodzinnej: Agnieszka Sindrewicz
    tel. 664-765-718
    e-mail: agnieszkasindrewicz@mops.pila.pl

    Koordynator projektu: Karolina Pasiecznik
    tel. (67) 348 85 21; 604 407 767
    e-mail: karolinapasiecznik@mops.pila.pl

   Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w Biurze Projektu MOPS.

   Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w wersji elektroniczne i udostępnione w zakładce: Dokumenty rekrutacyjne.

    Biuro projektu i miejsce realizowanego wsparcia dostępne są dla osób z niepełnosprawnościami.
    Szczegółowe informacje: Deklaracja dostępności MOPS w Pile: http://biuletyn.abip.pl/mopspila/deklaracja-dostepnosci