Dziś jest: Poniedziałek, 22 Lipiec 2024
a a a
Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile


Oświadczenie w sprawie dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biuletyn.abip.pl/mopspila.

Data publikacji strony internetowej: 2003-07-04

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2020-09-29

Strona internetowa jest zgodna z ustawą dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Podczas przeprowadzanej samooceny skorzystano z dostępnego narzędzia: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.biuletyn.abip.pl/mopspila/ spełnia wymagania w 96,3%. Dołożono wszelkich starań, aby wszystkie strony witryny były zgodne z bieżącymi standardami sieciowymi.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2020-02-27

Skróty klawiaturowe

 Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Darecki, jacek.darecki@mops.pila.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 67 352 83 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

 Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:
- dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
- wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
- wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie póŸniej niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek ul. Kwiatowa 5, 64-920 Piła Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile
Do budynku prowadzą 3 wejścia. Użytkowane są 2: od ul. Kwiatowej oraz parkingu. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia od ul. Kwiatowej znajduje się podjazd dla wózków.
Kancelaria ośrodka znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia.
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.
Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia obok kancelarii.
Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, z jednego z nich można wjechać na chodnik prowadzący do podjazdu dla osób osób z niepełnosprawnością.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
Z usług tłumacza polskiego języka migowego można skorzystać po uprzednim umówieniu wizyty w ośrodku. Usługa jest dostępna w godzinach pracy ośrodka. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Budynek ul. Kondratowicza 19, 64-920 Piła (Dzienny Dom Pomocy).
Do budynku prowadzi główne wejście od ul. Kondratowicza. Do głównego wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajdują się po obu stronach poręcze. Od głównego wejścia po lewej stronie budynku znajduje się winda zewnętrzna z przeszklonym szybem, która bezpośrednio wprowadza na parterze do stołówki a na pierwszym piętrze do sali terapeutycznej.
Dla osób na wózkach dostępny są pomieszczenia pomieszczenia na parterze i pierwszym piętrze.
Budynek posiada toalety dostosowane do osób poruszających się na wózkach.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsca parkingowe.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Budynek ul. Spacerowa 23, 64-920 Piła (Dzienny Dom Pomocy - Centrum Aktywizacji Seniorów, Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, Dział Aktywizacji Zawodowej i Społecznej). 
Do budynku prowadzą 2 wejścia. Główne wejście od ul. Spacerowej oraz drugie od podwórka. Główne wejście prowadzi do Dziennego Domu Pomocy - Centrum Aktywizacji Seniorów, Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych oraz Działu Aktywizacji Zawodowej i Społecznej. Drugie wejście prowadzi do piwnicy i pomieszczeń nie zajmowanych przez wyżej wymienione działy. Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków.
Obsługa klientów działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych ośrodka odbywa się wyłącznie w pomieszczeniu na parterze po prawej stronie od wejścia.
Punkt ochrony, w którym można uzyskać informacje znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia.
W budynku znajduje się winda, osoby na wózkach mogą dostać się na każde piętro budynku.
Toalety dla osób osób z niepełnosprawnością znajdują się na I, II, III i IV piętrze, na wszystkich piętrach są one w korytarzu po lewej stronie od windy.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, można z niego wjechać na chodnik prowadzący do podjazdu dla osób z niepełnosprawnością.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
Z usług tłumacza polskiego języka migowego można skorzystać po uprzednim umówieniu wizyty w ośrodku. Usługa jest dostępna w godzinach pracy ośrodka. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego