Dziś jest: Poniedziałek, 22 Lipiec 2024
a a a

DODATEK OSŁONOWY
Dodatek osłonowy przysługuje w pełnej wysokości w przypadku nieprzekroczenia kryterium dochodowego w wysokości:
- 2100 zł netto na osobę w gospodarstwie jednoosobowym;
- 1500 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Dochód gospodarstwa domowego ustalany jest na podstawie dochodów uzyskanych w 2022r.

Podstawą ustalenia dochodu rodziny jest dochód podlegający i niepodlegający opodatkowaniu, uzyskany przez członków rodziny w roku bazowym, pomniejszony o:
    • zapłacone alimenty na rzecz osób spoza rodziny,
    • należny podatek,
    • składki na ubezpieczenia społeczne,
    • składki na ubezpieczenie zdrowotne.
W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego na osobę dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą zostało przekroczone kryterium dochodowe. Jeżeli kwota dodatku jest niższa niż 20 zł dodatek ten nie przysługuje.

Dodatek osłonowy za okres od 01.01.2024r. do 30.06.2024r. wynosi:
    1. 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
    2. 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
    3. 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
    4. 657,80 zł  dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej z 6 osób.
Wyższy dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom, których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wynosi:
    1. 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
    2. 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
    3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
    4. 822,25 zł  dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej z 6 osób.
By jednak otrzymać wyższy dodatek, konieczne jest zgłoszenie tego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Dodatek będzie wypłacany jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024r.


WNIOSEK
Wniosek o dodatek osłonowy należy złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2024r. Po tym terminie wnioski będą pozostawiane bez rozpatrzenia.
Wysokość uzyskanych w roku bazowym dochodów podlegających opodatkowaniu, organ pozyska samodzielnie drogą elektroniczną.

Pozostałe dokumenty należy dołączyć do wniosku. Są to odpowiednio:
    1. oświadczenie wnioskodawcy/członków rodziny o dochodach niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku bazowym,
    2. oświadczenie wnioskodawcy/członków rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego.
W przypadku uzyskiwania dochodu przez członka gospodarstwa domowego niepodlegającego opodatkowaniu należy przedłożyć  dokumenty potwierdzające uzyskany dochód, m.in.
    a)  kserokopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej (postanowienie),
    b) w przypadku nieotrzymywania alimentów zgodnie z wyrokiem –  oryginał zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik, sąd okręgowy) o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów w roku bazowym, wraz z wysokością wyegzekwowanych alimentów w tym okresie,
W przypadku świadczenia alimentów na rzecz innych osób, należy przedłożyć:
    a)  kserokopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz innych osób  lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej (postanowienie),
    b) kserokopie przekazów,  przelewów pieniężnych dokumentujące wysokość zapłaconych       w roku bazowym, alimentów na rzecz osób z spoza rodziny.

Wnioski można składać w wersji papierowej lub elektronicznie (wymagany podpis elektroniczny, profil zaufany).

Informacja (brak decyzji) o przyznaniu dodatku zostanie przesłana do wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej. W przypadku jej braku wnioskodawca będzie miał możliwość jej osobistego odebrania. Odmowa/uchylenie dodatku wymaga decyzji administracyjnej.


INFOLINIA
- centralna - 22 369 14 44 (godz. 8:00-16:00)
- Ośrodka – 67 344 20 10 (godz. 8:00-15:00). 

Wzór wniosku