Dziś jest: Piątek, 22 Wrzesień 2023
a a a

DODATEK OSŁONOWY

Dodatek osłonowy przysługuje w pełnej wysokości w przypadku nieprzekroczenia kryterium dochodowego w wysokości:
- 2100 zł netto na osobę w gospodarstwie jednoosobowym;
- 1500 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

    Rok kalendarzowy, z którego ustalany jest dochód gospodarstwa domowego:
    • przedostatni rok kalendarzowy, w przypadku złożenia wniosku w okresie od 1 stycznia do 31 lipca danego roku, tj. 2020 rok,
    • ostatni rok kalendarzowy, w przypadku złożenia wniosku w okresie od 1 sierpnia do 31 października danego roku., tj. 2021 rok

Podstawą ustalenia dochodu rodziny jest dochód podlegający i niepodlegający opodatkowaniu, uzyskany przez członków rodziny  w roku bazowym, pomniejszony o:
    • zapłacone alimenty na rzecz osób spoza rodziny,
    • należny podatek,
    • składki na ubezpieczenia społeczne,
    • składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego na osobę dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą zostało przekroczone kryterium dochodowe. Jeżeli kwota dodatku jest niższa niż 20 zł dodatek ten nie przysługuje.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:
    1. 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
    2. 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
    3. 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
    4. 1150 zł  dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej z 6 osób.

Wyższy dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom, których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wynosi rocznie:
    1. 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
    2. 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
    3. 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
    4. 1437,50 zł  dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej z 6 osób.
By jednak otrzymać wyższy dodatek, konieczne jest zgłoszenie tego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek będzie wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022r. oraz do 2 grudnia 2022r. Dodatek przyznany na wniosek złożony w okresie od 1 lutego 2022r. do 31 października zostanie wypłacony do 2 grudnia 2022r. jednorazowo.

WNIOSEK

Wniosek o dodatek osłonowy należy złożyć najpóźniej do 31 października 2022r. Po tym terminie wnioski będą pozostawiane bez rozpatrzenia.
Wysokość uzyskanych w roku bazowym dochodów podlegających opodatkowaniu, organ pozyska samodzielnie drogą elektroniczną.

Pozostałe dokumenty należy złożyć do wniosku. Są to odpowiednio:
   a) oświadczenie wnioskodawcy/członków rodziny o dochodach niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku bazowym,
   b) oświadczenie wnioskodawcy/członków rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego.

W przypadku uzyskiwania dochodu przez członka gospodarstwa domowego niepodlegającego opodatkowaniu należy przedłożyć  dokumenty potwierdzające uzyskany dochód, m.in.
    a)  kserokopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej (postanowienie),
    b) w przypadku nieotrzymywania alimentów zgodnie z wyrokiem –  oryginał zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik, sąd okręgowy) o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów w roku bazowym, wraz z wysokością wyegzekwowanych alimentów w tym okresie,

W przypadku świadczenia alimentów na rzecz innych osób, należy przedłożyć:
    a)  kserokopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz innych osób  lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej (postanowienie),
    b) kserokopie przekazów,  przelewów pieniężnych dokumentujące wysokość zapłaconych       w roku bazowym, alimentów na rzecz osób z spoza rodziny.

Wnioski można składać w wersji papierowej lub elektronicznie (wymagany podpis elektroniczny, profil zaufany).
Informacja (brak decyzji) o przyznaniu dodatku zostanie przesłana do wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej. W przypadku jej braku wnioskodawca będzie miał możliwość jej osobistego odebrania. Odmowa/uchylenie dodatku wymaga decyzji administracyjnej.

Wnioski można składać:
    1. na adres MOPS Piła przy ul. Spacerowej 23 lub ul. Kwiatowej 5
    2. umieścić w skrzynce pocztowej umieszczonej na budynku ośrodka przy ul. Spacerowej 23 lub ul. Kwiatowej 5
    3. złożyć osobiście w biurze obsługi klienta przy ul. Spacerowej 23 (parter) lub kancelarii (parter) przy ul. Kwiatowej 5.

INFOLINIA
- centralna - 22 369 14 44 (godz. 8:00-16:00)
- Ośrodka – 67 344 20 10 (godz. 8:00-15:00).  

Formularz wniosku do pobrania ze strony (Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (sejm.gov.pl)