Dziś jest: Piątek, 22 Wrzesień 2023
a a a

DODATEK WĘGLOWY

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy są spełnione łącznie dwa warunki:
    1. głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub 
piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (przez paliwo stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego),  
które zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania
wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, tj. w terminie 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła;
    2. główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Dodatek przysługuje jednorazowo na gospodarstwo domowe w kwocie 3000 PLN.
Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie rozumie się:
    1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo 
    2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
    W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących
pod tym adresem. Gdy na jeden adres złożono więcej niż jeden wniosek, to dodatek wypłacany jest wnioskodawcy, który jako pierwszy złożył wniosek, pozostałe pozostawia się bez rozpatrzenia.
    W przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do 30 listopada 2022r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania,
a przeprowadzony wywiad środowiskowy ustali zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych, którzy korzystają z oddzielnych lub współdzielonych źródeł ciepła –
dodatek węglowy przysługuje dla każdego gospodarstwa domowego (przepis obowiązujący od 3 listopada 2022r.).
    Dodatek węglowy przysługuje także, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 r.,
a w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ustalono, ze źródłem ogrzewania jest źródło, którego paliwem jest węgiel lub paliwo węglopochodne (przepis obowiązujący od 3 listopada 2022r.).
    Gdy osobie odmówiono przyznania dodatku węglowego ponieważ został już przyznany dodatek na ten sam adres zamieszkania innej osobie – wnioskodawca, który zamieszkuje pod tym samym adresem w 
odrębnie wydzielonych lokalach, może złożyć ponownie wniosek o wypłatę tego dodatku.  Osoba, której odmówiono dodatku z uwagi na brak złożenia deklaracji do CEEB, do 11 sierpnia 2022r., również
może złożyć ponownie wniosek o dodatek węglowy.
Dodatek wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku, na wskazany przez wnioskodawce rachunek bankowy.
Wniosek o dodatek można złożyć najpóźniej do 30 listopada 2022 r.
Wniosek o wypłatę dodatku można złożyć na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wniosek złożony za pośrednictwem komunikacji elektronicznej winien być podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony profilem zaufanym.

Punkty przyjęć wniosków dla osób zamieszkałych na terenie gminy Piła:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- ul. Spacerowa 23
- ul. Kwiatowa 5

Wniosek o dodatek węglowy do pobrania