Dziś jest: Środa, 19 Czerwiec 2024
a a a

| Zasady udzielania pomocy | Ośrodki wsparcia MOPS | Wspieranie rodziny | Poradnictwo specjalistyczne | Kontakt z prac. socjalnym | Strona główna|

Zasady udzielania pomocy społecznej | Formy pomocy społecznej | Świadczenia pieniężne | Świadczenia niepieniężne | Programy pomocowe |
 

 FORMY POMOCY

 
Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Rodzaj, forma i wielkość świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a także powinny odpowiadać celom i możliwościom finansowym ośrodka.

Zakres i wysokość przyznawanej pomocy zależą przede wszystkim od sytuacji bytowej danej osoby, jej sytuacji zdrowotnej, zawodowej i społecznej.

Główne formy pomocy świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile obejmują:

    W zakresie świadczeń pieniężnych:

 •     zasiłek stały
 •     zasiłek okresowy
 •     zasiłek celowy
 •     zasiłek celowy w związku ze zdarzeniem losowym, klęską żywiołową lub ekologiczną
 •     specjalny zasiłek celowy

    W zakresie świadczeń niepieniężnych:

 •     pracę socjalną,
 •     bilet kredytowany,
 •     składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 •     składki na ubezpieczenie społeczne,
 •     pomoc rzeczową, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 •     schronienie,
 •     posiłek,
 •     niezbędne ubranie,
 •     poradnictwo specjalistyczne,
 •     interwencję kryzysową,
 •     usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
 •     specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 •     pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
 •     sprawienie pogrzebu.