Dziś jest: Poniedziałek, 22 Kwiecień 2024
a a a
Kampanie społeczne

| Informacje ogólne | Procedura "Niebieskie karty" | Zespół Interdyscyplinarny | Instytucje świadczące pomoc | Kampanie społeczne | Strona główna |

 

Lokalna kampania informacyjno – edukacyjna "PRZEMOCY NIE! - POMOCY TAK!"


Głównym celem kampanii jest upowszechnienie wśród lokalnej społeczności informacji o instytucjach świadczących w naszym mieście pomoc osobom doświadczającym przemocy domowej.
Adresatami kampanii są przede wszystkim osoby doświadczające przemocy oraz jej świadkowie.

 

Lokalna kampania informacyjno – edukacyjna "TO boli mocniej”

 

 Ulotka To boli mocniej strona 1     

 

Głównym celem kampanii jest rozwój działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy domowej, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy psychicznej.

 

Lokalna kampania informacyjno – edukacyjna  promująca międzynarodowy znak "POMÓŻ MI”

 
Ulotka kampanii Pomóż mi
 

Głównym celem kampanii jest rozpowszechnianie w społeczności lokalnej informacji o geście pozwalającym dyskretnie prosić o pomoc.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile uczestniczył w kampanii


Nasi specjaliści: psycholog i specjaliści pracy socjalnej ds. przemocy domowej
w okresie od 2 do 19 listopada 2023 r., w dniach roboczych pełnili dyżury telefoniczne.
W gablocie umieszczone były informacje na temat kampanii. Przedstawiciele zespołu
interdyscyplinarnego brali udział w szkoleniach i webinarach realizowanych przez organizatora.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował szkolenie dla przedstawicieli zespołu
interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno – pomocowych pt. „Rozpoznawanie symptomów
przemocy psychicznej i podejmowanie interwencji” , w których udział wzięły 34 osoby.


________________________________________________________________
Lokalna kampania „TO boli mocniej”

Celem kampanii jest rozwój działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy domowej, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy psychicznej.
W ramach kampanii w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pile opracowane zostały materiały informacyjne skierowane do mieszkańców Piły, w szczególności dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, rodziców, przedstawicieli instytucji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.    
We wrześniu 2023 r. w szkołach podstawowych, przedstawiciele: Akcji Humanitarnej „Życie” i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile, przeprowadzili spotkania informacyjne oraz ogłosili konkurs plastyczny na temat przemocy psychicznej pn. „Młodzież kontra przemoc”.
Realizatorem konkursu jest Akcja Humanitarna „Życie”.
W ramach kampanii 22 września 2023 r. rozpoczęła się superwizja indywidualna dla 4 pracowników Zespołu ds. Przemocy MOPS w Pile.
Łączna liczba godzin superwizji 16 godz., po 4 dla każdej osoby. Superwizja z zakresu pracy z rodzinami z problemem przemocy oraz wsparcie psychiczne pracowników ma na celu przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz pomoc w budowaniu i podtrzymywaniu prawidłowych
relacji zarówno z osobą stosującą przemoc, jak i osobą doświadczającą przemocy.
Przed nami:
Happening „Piła przeciw przemocy” – 6 października 2023 r. START godz. 13.30.
Miejsce: Plac Konstytucji 3 Maja, w sytuacji nieodpowiednich warunków atmosferycznych, szkolna sala gimnastyczna w centrum Piły.
Akcja Humanitarna „Życie” jest realizatorem przedsięwzięcia. Gmina Piła, Zespół Interdyscyplinarny i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile biorą w przedsięwzięciu aktywny udział i zapraszają na spotkanie mieszkańców Piły.
________________________________________________________________________________________________________________________________


Tematem przewodnim wydarzenia jest tytuł kampanii „TO boli mocniej”.
Szkolenie podnoszące kompetencje członków zespołu interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno-pomocowych. Dwudniowe szkolenie o charakterze warsztatowym dla 30 uczestników, pn. „Rozpoznawanie symptomów przemocy psychicznej i podejmowanie interwencji” skierowane do osób pracujących
z dziećmi i młodzieżą. Szkolenie odbędzie się w dwóch - 15 osobowych grupach w terminach 13 i 14 listopada 2023 r. oraz 15 i 16 listopada 2023 r.

__________________________________________________________________________________________________________________


Zakończyła się trwająca od 1 do 19 listopada 2022 r. kampania „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.
W ramach kampanii:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile zapewnił dyżury telefoniczne pełnione przez:
PSYCHOLOGA, w każdą środę, w godz. 12:00 – 15:00;
SPECJALISTÓW PRACY SOCJALNEJ Z RODZINĄ DOTKNIĘTĄ PRZEMOCĄ, w każdy poniedziałek, środę i czwartek w godz. 12:00 – 15:00

W ramach kampanii Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pile zaprosił Zespoły Interdyscyplinarne
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z terenu powiatu pilskiego do Regionalnej Koalicji na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Na zaproszenie odpowiedziało osiem ZI, tj. wszystkie funkcjonujące w powiecie pilskim. Pierwsze spotkanie, na którym podpisane będzie
porozumienie pomiędzy koalicjantami, odbędzie się 8 grudnia 2022 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile we współpracy z Zespołem  Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pile
zorganizował szkolenia z zakresu pracy z dzieckiem w rodzinie objętej procedurą „Niebieskie Karty”:
1. Szkolenie dla 30 osób, członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych pt. Praca z dzieckiem w procedurze „Niebieskie Karty”.
Szkolenie przeprowadzone było w dwóch grupach, w wymiarze 16 godzin dla każdej z grup w terminie: 7 i 8.11.2022, 9 i 10.11.2022.
2. Szkolenie w Szpitalu Specjalistycznym w Pile z dla pracowników ochrony zdrowia. Szkolenie prowadziła Marzena Amza – Przewodnicząca
Zespołu Interdyscyplinarnego w Pile w terminach 15.11.2022 i 18.11.2022.
2. Szkolenie dla nauczycieli SP 3 w Pile. Szkolenie odbyło się 9.11.2022 i prowadziła je Agnieszka Suchowiak – kierownik działu
pomocy specjalistycznej MOPS.
3. Szkolenie dla nauczycieli przedszkoli w Pile. Szkolenie odbyło się 17.11.2022 i prowadziła je Agnieszka Suchowiak – kierownik działu
pomocy specjalistycznej MOPS.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile we współpracy z Zespołem  Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pile
promowali wśród mieszkańców Piły, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży międzynarodowy znak „POMÓŻ MI”. W akcję zaangażowały się wszystkie
instytucje wchodzące w skład ZI w Pile: przedstawiciele jednostek pomocy społecznej,  oświaty, ochrony zdrowia, policji, prokuratury, sądu.