Dziś jest: Środa, 19 Czerwiec 2024
a a a
Nabór wniosków-informacje

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile ogłasza stały nabór kandydatów na opiekuna prawnego dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych/małoletnich i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

Niniejsze ogłoszenie ma charakter otwarty i nie zostaje określony termin zakończenia naboru. W związku z czym w każdej chwili można składać stosowne dokumenty w celu zapisania się do bazy opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych prowadzonej prze tutejszy  ośrodek.

Warunki jakie powinni spełniać kandydaci na opiekuna prawnego lub kuratora:
Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba:
    1.  posiadająca obywatelstwo polskie,
    2.  posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
    3.  niepozbawiona praw publicznych,
    4.  niepozbawiona władzy rodzicielskiej,
    5.  posiadająca nieposzlakowaną opinię
    6.  dająca gwarancję prawidłowego wykonywania obowiązków opiekuna lub kuratora.

Opiekunem prawnym lub kuratorem małoletniego nie może być osoba:
która została pozbawiona władzy rodzicielskiej albo skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim, albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Zakres obowiązków kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej:
    1.  Opieka nad mieniem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
    2.  Zabezpieczenie – w miarę możliwości – jej bieżących potrzeb oraz opieki lekarskiej,
    3.  Doradztwo i pomoc w prowadzeniu spraw życiowych podopiecznego,
    4. Reprezentowanie podopiecznego i zarządzania jego majątkiem – tylko w przypadku i w zakresie określonym postanowieniem sądu opiekuńczego.
Osoba częściowo ubezwłasnowolniona ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Potrzebuje nadzoru kuratorskiego przy prowadzeniu swoich spraw, ale jej stan nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego. Może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, takich jak bieżące zakupy, korzystanie z drobnych usług. Do ważności czynności prawnej, przez którą osoba częściowo ubezwłasnowolniona zaciąga zobowiązania lub rozporządza swoim prawem potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego (kuratora). Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki:
Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi bądź kuratorowi za sprawowanie opieki na jego żądanie, stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej, jeżeli uzna, że wkład pracy opiekuna jest znaczny. Wynagrodzenie jest pokrywane z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun lub kurator jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej. Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Wymagane dokumenty:
Oświadczenie o:
    1.  Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego, kuratora.
    2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
    3.  Oświadczenie o biegłej znajomości języka polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich, niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.
    4.  Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie swojej aplikacji wraz z oświadczeniem w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego/kuratora” osobiście lub przesłać pocztą  na adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile, ul. Kwiatowa 5.

Do pobrania:
Oświadczenie kandydata na kuratora
Oświadczenie kandydata na opiekuna prawnego