Dziś jest: Środa, 19 Czerwiec 2024
a a a
Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo, w związku z realizacją wymogów z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO") informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile z siedzibą ul. Kwiatowa 5, 64-920 Piła tel. 67 212 21 31, e-mail: mops@mops.pila.pl, elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /mopspila/SkrytkaESP Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ośrodka, e-mail: iod@mops.pila.pl lub telefonicznie tel.67 352 84 58 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych.

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych ośrodka, w szczególności na podstawie:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w sprawach dotyczących obsługi wnioskodawców i beneficjentów pomocy społecznej;

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w sprawach dotyczących obsługi wnioskodawców i beneficjentów świadczeń rodzinnych;

- ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w sprawach dotyczących obsługi wnioskodawców i beneficjentów funduszu alimentacyjnego lub dłużników alimentacyjnych;

- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w sprawach dotyczących obsługi wnioskodawców i beneficjentów pomocy materialnej dla uczniów;

- ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w sprawach dotyczących obsługi wnioskodawców i beneficjentów świadczenia wychowawczego.

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w sprawach rodzin objętych asystą rodziny oraz pieczy zastępczej.

Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, usługi informatyczne, bankowe itp.

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia postępowania, a następnie archiwizowane przez okres przewidziany w jednolitym rzeczowym wykazie akt ośrodka.

Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Niepodanie danych uniemożliwi nam rozpatrzenie wniosku lub udzielenie szeroko rozumianej pomocy.

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Dot. przetwarzania danych osobowych w systemach monitoringu wizyjnego osób, których wizerunek zarejestrowano na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile z siedzibą ul. Kwiatowa 5, 64-920 Piła 67 212 21 31, e-mail: mops@mops.pila.pl, /mopspila/SkrytkaESP Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ośrodka, e-mail:iod@mops.pila.pl lub telefonicznie w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych.

Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w budynkach MOPS i ochrony mienia administratora zgodnie z art. 222 §1 ustawy z dnia 26 czerwca - Kodeks pracy Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) oraz art. 9a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz.U. z 2019 r. Poz. 506).

Monitoringiem wizyjnym objęte są budynk przy ul. Kwiatowej 5 oraz ul. Spacerowej 23.

Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres 1 miesiąca, a w przypadku gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązujących przepisów prawa - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

Przebywanie na terenie obiektów ośrodka jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3.

Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie monitorowanych obiektów.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 30 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom, z którymi administrator danych zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz/lub sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie wynikającym z przpisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.