Dziś jest: Piątek, 22 Wrzesień 2023
a a a
Pozarządowe-wiadomości-ogólne

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


Gmina Piła reprezentowana przez Prezydenta Miasta Piły może zlecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej odbywa się po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Piły oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile.
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania za zakresu pomocy społecznej, także takiego, które jest realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej. Prezydent Miasta Piły właściwy rozpatruje wówczas celowość realizacji zadania. W przypadku stwierdzenia celowości realizacji określonego zadania, informuje składającego wniosek o trybie zlecenia zadania oraz o terminie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Oferta realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej powinna w szczególności zawierać:

 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji,
 2. termin i miejsce realizacji zadania,
 3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadania,
 5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania oraz o planowanej,
 6. wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
 7. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.


W celu oceny ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Prezydent Miasta Piły powołuje komisję w składzie:

 1. dwóch przedstawicieli Prezydenta Miasta,
 2. przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 3. co najmniej dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych.


Na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art.3 ust.3, Prezydent Miasta Piły może zlecić organizacjom lub podmiotom wymienionym w art.3 ust.3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

 • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania nie może przekraczać kwoty 10.000,00 zł,
 • zadanie ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.


Uznając celowość realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art.3 ust.3, Prezydent Miasta Piły zleca realizację zadania, po złożeniu oferty przez podmioty uprawnione.

WZORY FORMULARZY
Dotacje - wzory druków
Wzór oferty i sprawozdania zgodnie z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

wzór oferty
wzór sprawozdania