Dziś jest: Poniedziałek, 22 Kwiecień 2024
a a a

ZESPÓŁ DS. PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

• Zespół ds. Profilaktyki uzależnień mieści się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile, ul. Spacerowa 23 – III piętro.
• Zadaniem zespołu jest przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez realizację działań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Pile na lata 2022-2025

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania Narkomanii w Pile na lata 2022-2025

• http://arch-bip-pila.mserwer.pl/cms_inc/20220210094628_druk-nr-813-uchwala_program_pdf2157.pdf?id=153&dok_id=40921

• http://arch-bip-pila.mserwer.pl/cms_inc/20220526105740_druk-nr-894-proj.uchwaly5607.pdf?id=153&dok_id=41980

Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
• https://www.parpa.pl/images/file/rekomendacje_2021.pdf


Realizowanie działania:

Punkt Konsultacyjny
• Punkt Konsultacyjny prowadzi działalność skierowaną do wszystkich mieszkańców Piły, w szczególności do osób będących w kryzysie,
uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających, członków rodzin osób uzależnionych oraz osób doświadczających przemocy
i stosujących przemoc.
    • Przy Punkcie Konsultacyjnym prowadzone są zajęcia grupowe i spotkania indywidualne oraz grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i 
innych substancji psychoaktywnych, osób utrzymujących abstynencję, osób współuzależnionych, osób z syndromem Dorosłego Dziecka Alkoholika.
    • Działania prowadzone są przez pedagoga, psychologa i specjalistę ds. terapii uzależnień.
      
Realizowanie zorganizowanych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
    • Zajęcia socjoterapeutyczne na terenie Piły odbywają się w dziesięciu szkołach podstawowych.
    • Celem programu jest wspieranie rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży.
    • Odbiorcami programu są dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz ich rodzice.
    • Zajęcia socjoterapeutyczne odbywające się w szkołach podstawowych mają za zadanie zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki,
realizowanie działań wychowawczych, pomoc w nauce  oraz organizowanie czasu wolnego w formie zabaw, zajęć sportowych  i rozwijania zainteresowań.

Program aktywizacji zawodowej i społecznej osób uzależnionych
    • Program realizowany jest w Klubie Integracji Społecznej.
    • Celem programu jest aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników klubu w celu ich powrotu na rynek pracy, a także wzmacnianie motywacji
do leczenia i utrzymywania abstynencji.
    • Program skierowany jest do osób bezrobotnych uzależnionych od substancji psychoaktywnych.
    • Zajęcia umożliwiają wzajemne wspieranie się, pokonywanie trudności w codziennym funkcjonowaniu, edukację personalną, zawodową i społeczną.

Program działań informacyjno-edukacyjnych
    • Celem programu jest udostępnienie grupom odbiorców informacji dotyczących uzależnień, profilaktyki i dostępnych form wsparcia.
    • Odbiorcami programu są dzieci i młodzież, kobiety planujące ciążę oraz będące w ciąży, kierowcy, rodzice, pedagodzy, nauczyciele,
pracownicy instytucji publicznych oraz dorośli mieszkańcy Gminy Piła.
    • Działania polegają na opracowaniu lub pozyskaniu, analizie oraz zamówieniu i dystrybucji broszur, plakatów, ulotek,
zawierających treści związane z profilaktyką uzależnień, promujących zdrowy styl życia oraz informujących o dostępnych formach pomocy.

Program działań profilaktycznych – „Animator podwórkowy”
    • Celem programu jest ograniczenie podejmowania zachowań ryzykownych  przez dzieci i młodzież.
    • Odbiorcami programu są dzieci i młodzież.
    • Formą działań środowiskowych jest pedagogika podwórkowa realizowana przez parę animatorów, którzy animują czas wolny dzieci i młodzieży,
szczególnie poprzez aktywność sportową oraz gry i zabawy podwórkowe, z użyciem różnych pomocy metodycznych, np. chust animacyjnych, tuneli czy plansz do gier.
      

Kampania edukacyjno-informacyjna „Przeciw pijanym kierowcom”
    • Celem kampanii jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykształcenie nawyku nie prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu.
    • Kampania przestrzega przed prowadzeniem samochodu w stanie nietrzeźwym i zwraca uwagę na negatywne konsekwencje wynikające z takich zachowań.
    • Odbiorcami kampanii są kierowcy, pasażerowi, świadkowie jazdy po alkoholu, młodzież.
    • Materiały kampanii zostały przekazane do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile.
      
Kampania Profilaktyczna „Postaw na rodzinę”
    • Celem kampanii jest budowanie solidarności międzypokoleniowej i wzmacnianie więzi rodzinnych.
    • Odbiorcami kampanii są rodzice, dzieci i młodzież.
    • Zadaniem kampanii jest zaakcentowanie roli rodziny w procesie kształtowania nawyków i osobowości dzieci.
    • Materiały kampanii zostały przekazane do szkół podstawowych na terenie Piły.
      
Kampania „Dopalacze - Powiedz Stop”
    • Celem kampanii jest edukacja i poszerzenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie problematyki dopalaczy i ich negatywnego działania,
urealnienie posiadanych informacji, będących często powtarzanymi mitami na temat dopalaczy, dostarczenie społeczności informacji o tym, na co zwracać
uwagę oraz w jaki sposób reagować w nagłych sytuacjach ryzykownych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.
    • Kampania przedstawia najczęstsze sygnały, które mogą świadczyć o tym, że dziecko zażywa narkotyki.
Podpowiada także, gdzie szukać wsparcia dla siebie oraz bliskich.         
    • Odbiorcami kampanii są rodzice, dzieci i młodzież.
    • Materiały kampanii zostały przekazane do szkół podstawowych na terenie Piły.
      
Materiały informacyjno-edukacyjne:
Jednym z zadań rekomendowanych przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (KCPU) jest "upowszechnianie                       wiedzy dotyczącej uzależnień behawioralnych,
w tym wydawanie/dystrybuowanie materiałów informacyjno edukacyjnych oraz prowadzenie kampanii społecznych" dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych,
przeciwdziałania przemocy i przeciwdziałania narkomanii, adresowanych do osób dorosłych, w tym do nauczycieli, rodziców i młodzieży.       W ramach tych zadań zrealizowano następujące działania:
    • Ulotki i plakaty profilaktyczne: „Nie piję alkoholu w ciąży. Czym jest FAS i FASD?”. Materiały informują o negatywnych skutkach spożywania alkoholu w 
ciąży oraz jak rozpoznać zaburzenia u dziecka FASD. Materiały zostały przekazane poradniom ginekologiczno – położniczym i położnym środowiskowym.
    • Materiały informacyjno-edukacyjne (ulotki, broszury) z zakresu uzależnienia od alkoholu, narkotyków, uzależnień behawioralnych oraz przemocy, które zostały przekazane szkołom podstawowym.
Powyższe materiały są również dostępne w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile.
      
Projekt „Otwórz się na pomoc”
    •  Projekt "Otwórz się na pomoc" to interaktywny film poświęcony problemowi uzależnienia dzieci i młodzieży od komputera i internetu. Film przedstawia prawdziwe historie, które prezentują dzieci borykające się z problemami, m. in. hejtu i przemocy w sieci, depresji, uzależnienia od alkoholu, a także część poświęconą problemowi zdrowia psychicznego rodzin odosobnionych w pandemii.
      
Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie
    •  Program polega na stosowaniu oddziaływań edukacyjnych, terapeutycznych oraz socjalizacyjnych, służących rewalidacji przekonań, postaw i zachowań uważanych za krzywdzące.
    • Program korekcyjno-edukacyjny prowadzony jest w formie spotkań indywidualnych i grupowych.
      
Programy rekomendowane
Realizowane programy rekomendowane – programy oparte na naukowych podstawach, wykorzystujące skuteczne strategie profilaktyczne

Unplugged
    • Celem programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki) przez młodzież w wieku 12-14 lat.
    • Odbiorcami programu są uczniowie w wieku 12-14 lat oraz ich rodzice.
    • Część programu przeznaczona dla uczniów składa się z 12 lekcji, które koncentrują się na umiejętnościach życiowych, przekonaniach normatywnych i wiedzy o substancjach psychoaktywnych.
    • Zajęcia dla rodziców obejmują trzy spotkania, które prowadzone są w formie wykładowo - warsztatowej.
    • Trenerzy programu ukończyli szkolenie organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji lub Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, wpisani są na listę  trenerów.
      
Szkolna Interwencja Profilaktyczna
    • Celem programu jest zapobieganie problemom związanym z używaniem substancji psychoaktywnych przez uczniów poprzez konsekwentne stosowanie procedury interwencji, które umacnia obowiązujące w szkole zasady i normy.
    • Odbiorcami programu są rady pedagogiczne szkół ponadpodstawowych oraz nauczyciele, którzy chcą prowadzić działania interwencyjne wobec uczniów.
    • Program składa się z dwóch etapów. I etap (wykładowy) dotyczy całego grona pedagogicznego, II etap stanowi warsztat dla realizatorów programu.

Spójrz Inaczej
    • Celem programu rozwijanie umiejętności psychospołecznych uczniów, w tym umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć, umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami, kształtowania pozytywnej samooceny i pozytywnego obrazu siebie, zapobieganie destrukcyjnym zachowaniom w klasie/grupie rówieśniczej, umiejętności rozwiązywania problemów/konfliktów oraz umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji, zachęcanie do zdrowego stylu życia poprzez zwiększenie
wiedzy o własnym ciele, zachowaniach prozdrowotnych, zasadach bezpieczeństwa i niektórych zagrożeniach dla zdrowia, w tym związanych z używaniem szkodliwych substancji chemicznych.
    • Odbiorcami są nauczyciele  realizujący edukację w klasach I-III i  IV -VIII.
    • Warsztat dla nauczycieli klas I- III trwa 4 dni i obejmuje 35 godzin dydaktycznych. Realizowany jest w jednym 4 dniowym bloku. Warsztat dla nauczycieli klas IV-VIII trwa 6 dni i obejmuje 55 godzin dydaktycznych.
      
Archipelag Skarbów
    • Celem programu jest zapobieganie różnym zachowaniom ryzykownym i problemom młodzieży: ograniczenie wczesnych kontaktów seksualnych młodzieży i problemów z nimi związanych, ograniczenie picia  alkoholu, używania narkotyków i dopalaczy, ograniczenie natężenia przemocy rówieśniczej.
    • Odbiorcami są uczniowie klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej, ich rodzice  i nauczyciele.
    • Program dla młodzieży jest realizowany w formie mityngów w dużych grupach  trwających po 3,5 godziny każdy. Realizacja programu obejmuje również przeprowadzenie spotkania z rodzicami. Kolejnym elementem programu jest szkolenie dla rady pedagogicznej, w trakcie którego nauczyciele są informowani o celach Archipelag Skarbów i przekazywanych w nich treściach.
     
Kontakt z pracownikami zespołu do spraw profilaktyki uzależnień

    • pedagog ds. profilaktyki uzależnień      tel. 696 899 517
    • specjalista ds. terapii uzależnień        tel. 696 899 517
    • psycholog                     tel. 668 283 470