Dziś jest: Środa, 19 Czerwiec 2024
a a a
| Zasady udzielania pomocy | Ośrodki wsparcia MOPS | Wspieranie rodziny | Poradnictwo specjalistyczne | Kontakt z prac. socjalnym | Strona główna|
Asysta rodzinna | Rodziny wspierające | Ustawa "Za życiem" | Pozostałe działania |

 

RODZINA WSPIERAJĄCA
 
Jest to rodzina z bezpośredniego otoczenia dziecka np. sąsiedzi czy zaprzyjaźniona rodzina. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu dzieci, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
 
Podstawowy warunek, jaki  musi spełniać kandydat na rodzinę wspierają:

 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Pozostałe warunki, jakie powinien spełniać kandydat na rodzinę wspierającą:

 • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej (ani nie miał jej ograniczonej),
 • nie ma problemów wychowawczych z własnymi dziećmi,
 • nie ma problemów z uzależnieniami np. od alkoholu, narkotyków, hazardu itd.,
 • posiada stałe źródło utrzymania,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny, jeśli był do niego zobowiązany,
 • nie jest zaburzony ani chory psychicznie.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 • złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pile wniosek z uzasadnieniem,
 • do ww. wniosku dołączyć zaświadczenie o niekaralności,
 • umożliwić przeprowadzenie przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania kandydata,
 • uzyskać pozytywną opinię dyrektora tutejszego ośrodka,
 • odbyć bezpłatne szkolenie na terenie MOPS,
 • podpisać umowę, która określa warunki pracy z rodziną wspieraną i uprawnia do zwrotu kosztów udzielonego tej rodzinie wsparcia.

 Szczegółowych informacji na temat rodzin wspierających udziela kierownik Zespołu ds. Asysty Rodzinnej – tel. 664 765 718