Dziś jest: Środa, 19 Czerwiec 2024
a a a

| Zasady udzielania pomocy | Ośrodki wsparcia MOPS | Wspieranie rodziny | Poradnictwo specjalistyczne | Kontakt z prac. socjalnym | Strona główna|

Zasady udzielania pomocy społecznej | Formy pomocy społecznej | Świadczenia pieniężne | Świadczenia niepieniężne | Programy pomocowe |
 
ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE

 
USŁUGI OPIEKUŃCZE

 Usługi opiekuńcze są świadczone w formie:

  •     podstawowych usług opiekuńczych
  •     specjalistycznych usług opiekuńczych
  •     specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Usługi mogą być realizowane w miejscu zamieszkania podopiecznego lub w Dziennym Domu Pomocy, funkcjonującym w strukturze organizacyjnej MOPS w Pile.

Usługi przysługują osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub gdy rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze, świadczone w miejscu zamieszkania osoby tego wymagającej, obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, a także dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności usługi świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem - w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych. Wymiar i zakres usług dostosowany jest do indywidualnie ustalonych potrzeb. Usługi opiekuńcze świadczone są:

  • nieodpłatnie dla osób, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego
  • odpłatnie dla osób, których dochód przekracza ustawowe kryterium dochodowe
POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Kto może zostać skierowany do domu pomocy społecznej?

Osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Do domu pomocy społecznej nie kieruje się osoby, która wymaga wzmożonej opieki medycznej, bowiem wymaga ona skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego.

Osoba, która wyraziła zgodę na skierowanie do domu pomocy społecznej. W przypadku braku możliwości wyrażenia zgody, zgodę na umieszczenie w placówce wydaje w drodze postanowienia Sąd Rodzinny w Pile na wniosek Dyrektora MOPS w Pile.

Jaka jest odpłatność za pobyt w placówce?

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, ustalonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w przypadku domu o zasięgu gminnym albo starostę w przypadku domu o zasięgu powiatowym lub marszałka województwa w przypadku domu pomocy społecznej o zasięgu regionalnym.

Kto ponosi odpłatność za pobyt w placówce?

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

  •     mieszkaniec domu, a przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka
  •     małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z zawartą umową
  •     gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
Opłaty mogą wnosić także inne, wyżej nie wymienione osoby.
 

SCHRONIENIE

Kto może uzyskać schronienie?

Osoba bezdomna, tj. osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.
Gdzie można uzyskać schronienie?
Osoby bezdomne mogą uzyskać schronienie w:
Schronisku prowadzonym przez Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR – MARKOT przy ul. Długosza 33, na podstawie decyzji administracyjnej.
Schronisko czynne jest całą dobę.

Osoby bezdomne mogą również uzyskać wsparcie w Ogrzewalni prowadzonej przez Fundację „Na Pomoc” przy ul. Drygasa 17.  

Ogrzewalnia jest czynna w godzinach od 18.00 do 8.00. Aby skorzystać z tej formy pomocy wystarczy udać się pod w/w adres. Nie ma konieczności przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, ani uzyskania skierowania.

Osoba bezdomna, która z uwagi na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga pomocy w codziennym funkcjonowaniu, może uzyskać schronienie w schronisku z usługami opiekuńczymi, zlokalizowanym poza Piłą.

Pomoc w formie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz zawarcia kontraktu socjalnego.

Osoby bezdomne posiadające dochód, zgodnie z obowiązującymi na terenie Gminy Piła przepisami, ustanowionymi w drodze uchwały Rady Miasta Piły, jest zobowiązana do partycypowania w kosztach pobytu w schronisku. Dotyczy to także osób, których dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego.