Dziś jest: Środa, 19 Czerwiec 2024
a a a

| Zasady udzielania pomocy | Ośrodki wsparcia MOPS | Wspieranie rodziny | Poradnictwo specjalistyczne | Kontakt z prac. socjalnym | Strona główna|

Zasady udzielania pomocy społecznej | Formy pomocy społecznej | Świadczenia pieniężne | Świadczenia niepieniężne | Programy pomocowe |

 

ZASIŁEK STAŁY

Komu przysługuje?

Osobie pełnoletniej, samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego zawartego w ustawie o pomocy społecznej, tj. od 776 zł

Osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od ustawowego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. od 600 zł.

 Co oznacza całkowitą niezdolność do pracy?

To zarówno całkowita niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jak również zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych .

Jaka jest wysokość zasiłku?

Minimalna kwota zasiłku stałego wynosi miesięcznie 100 zł, a maksymalna 1000 zł i jest ustalana na podstawie dochodu uzyskiwanego przez osobę lub rodzinę.

Na jaki okres przyznawany jest zasiłek?

Zasiłek przyznaje się na okres ważności orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W przypadku osób posiadających stałe orzeczenie lub niezdolnych do pracy z powodu wieku, zasiłek przyznaje się bezterminowo.

 

ZASIŁEK OKRESOWY

 Komu przysługuje?

Osobie samotnie gospodarującej lub rodzinie, której dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego, tj. odpowiednio 776 zł lub 600 zł na osobę w rodzinie.
Przysługuje w szczególności ze względu na: długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Jaka jest wysokość zasiłku?

Wysokość przyznanego zasiłku okresowego uzależniona jest od dochodu osoby lub rodziny. Zasiłek wypłacany jest do wysokości różnicy pomiędzy kryterium dochodowym ustalonym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, a faktycznie posiadanym dochodem. Zasiłek okresowy w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie może być wyższy niż 418 zł miesięcznie. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł.

Na jaki okres przyznawany jest zasiłek?

Okres na jaki przyznawany jest zasiłek uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby lub rodziny. Określa go ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. W przypadku przedłużenia okresu wypłacania zasiłku, do dochodu, który stanowi podstawę do określenia wysokości przyznanego zasiłku, nie wlicza się świadczenia wypłacanego w okresie poprzedzającym jego ponowne przyznanie.

 
ZASIŁEK CELOWY

Kto może go otrzymać?

Osoba samotnie gospodarująca lub rodzina, której dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego, tj. odpowiednio 776 zł lub 600 zł na osobę w rodzinie, w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
Osoba bezdomna i inna osoba niemająca dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Jaka jest wysokość zasiłku?

Ustawa nie określa wysokości zasiłku celowego. Kwota zasiłku ustalana jest odpowiednio do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy przy uwzględnieniu możliwości finansowych ośrodka.

W jakiej formie przyznawany jest zasiłek?

Zasiłek może być przyznany w formie pieniężnej, a także w postaci biletu kredytowanego.

Na jaki okres przyznawany jest zasiłek?

Zasiłek celowy jest zasadniczo świadczeniem o charakterze jednorazowym przyznawanym w danym miesiącu kalendarzowym.

Zasiłek celowy w związku ze zdarzeniem losowym, klęską żywiołową lub ekologiczną

Kto może go otrzymać?

Osoba lub rodzina, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Zasiłek ten może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Jaka jest wysokość zasiłku?

Ustawa nie określa wysokości zasiłku celowego. Kwota zasiłku ustalana jest odpowiednio do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy przy uwzględnieniu możliwości finansowych ośrodka.

W jakiej formie przyznawany jest zasiłek?

Zasiłek przyznawany jest jednorazowo w formie pieniężnej.

 

SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY

Kto może go otrzymać?

Osoba samotnie gospodarująca lub rodzina o dochodach przekraczających ustawowe kryterium dochodowe w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 
Jaka jest wysokość zasiłku?

Kwota zasiłku nie może przekraczać odpowiednio kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub dochodu rodziny.