Dziś jest: Piątek, 22 Wrzesień 2023
a a a
| Informacje ogólne | Procedura "Niebieskie karty" | Zespół Interdyscyplinarny | Instytucje świadczące pomoc | Kampanie społeczne | Strona główna |

 

Czym jest zespół interdyscyplinarny?

Zespół interdyscyplinarny to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na jakiej podstawie działa zespół interdyscyplinarny?

Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta na mocy art.9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Kto wchodzi w skład zespołu interdyscyplinarnego?

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadania zespołu interdyscyplinarnego:

Zespół interdyscyplinarny integruje i koordynuje działania podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Podstawy prawne działania zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Piła.

/ "Prawo lokalne – zarządzenia Prezydenta"/


Na terenie Piły działa zespół interdyscyplinarny, powołany Zarządzeniem Nr 1308(30)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 stycznia 2018r., w następującym składzie:

Przewodnicząca zespołu:
Marzena Amza – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile


Członkowie zespołu:
Wanda Kolińska - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile
Izabela Urbanowicz- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile
Agnieszka Suchowiak- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile
Dorota Gulińska - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Pile
Małgorzata Gracz - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pile
Andrzej Latosiński - Komenda Powiatowa Policji w Pile
Olimpia Kubińska - Komenda Powiatowa Policji w Pile
Robert Mazur - Komenda Powiatowa Policji w Pile
Maciej Pietraszak - Sąd Rejonowy w Pile
Agnieszka Kaczanowicz - Sąd Rejonowy w Pile
Elżbieta Półgęsek - Sąd Rejonowy w Pile
Janina Dzida - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Ewa Jaskółka - Szpital Specjalistyczny w Pile
Bartłomiej Urban - Prokuratura Rejonowa w Pile
Hanna Jakubowska - Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Pile
Henryka Grześkowiak - Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Pile
Marzena Berndt - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile
Joanna Petri - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile
Justyna Góra - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile

_________________________________________________________________________________________________________

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pile zaprosił Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z terenu powiatu pilskiego do Regionalnej Koalicji na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  Na posiedzeniu ZI, które odbyło się 8 grudnia 2022 r., podpisane zostało porozumienie w tej sprawie.