Dziś jest: Piątek, 22 Wrzesień 2023
a a a
Refundacja Vat za gaz

REFUNDACJA PODATKU VAT  ZA  PALIWA GAZOWE dostarczone odbiorcy do ogrzania lokalu w roku 2023

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r. przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy są spełnione łącznie dwa warunki:
    1. głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest urządzenie grzewcze zasilane paliwami gazowymi dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 21 grudnia 2022 r. albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, tj. w terminie 14 dni od uruchomienia nowego głównego źródła ciepła,
    2. gospodarstwo domowe spełnia kryterium dochodowe:
    - dla gospodarstwa domowego jednoosobowego – 2100 zł,
    -  dla gospodarstwa domowego wieloosobowego – 1500 zł na osobę.
Podstawą ustalenia dochodu jest dochód podlegający i niepodlegający opodatkowaniu, uzyskany przez członków gospodarstwa domowego:
    - w 2021r. - w przypadku wniosku złożonego do 31 lipca 2023r.
    - w 2022r. - w przypadku wniosku złożonego od 1 sierpnia 2023r.
Wnioski o refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe można składać:
    - do 29 lutego 2024r.  - w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury i jej opłaceniu,
    - po 29 lutego 2024r. - w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT.
Do wniosku należy załączyć:
- fakturę VAT -  rozliczenie dostarczonego paliwa gazowego (nie faktura prognozowana)
- dowód uiszczenia zapłaty za fakturę,
- oświadczenie o rodzaju i wysokości uzyskanego dochodu przez członków gospodarstwa domowego, jeżeli jego członkowie uzyskiwali w roku bazowym dochody niepodlegające opodatkowaniu (m.in. alimenty, stypendia, dochody z gospodarstwa rolnego, itp.) oraz dodatkowe dokumenty dotyczące tych dochodów.
Ważne
    • wnioskodawcą może być tylko osoba, która zawarła umowę na dostawę paliw gazowych (jest wpisana w fakturze VAT), a nie np. najemca nieruchomości, który nie jest stroną umowy zakupu gazu.
    • faktura z zużyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT (tylko faktura rozliczeniowa - za dostarczone paliwo),
    • refundacja podatku VAT nie przysługuje, jeżeli paliwo gazowe służy tylko do gotowania lub podgrzania wody,
    • weryfikacja wniosku pod względem dochodu i źródła ciepła dokonywana jest jednorazowo, przy złożeniu pierwszego wniosku.
Wniosek o wypłatę dodatku można złożyć na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wniosek złożony za pośrednictwem komunikacji elektronicznej winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony profilem zaufanym.

Punkty przyjęć wniosków dla osób zamieszkałych na terenie Piły:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- ul. Spacerowa 23
- ul. Kwiatowa 5

Wniosek (wersja edytowalna)

Wniosek ( wersja do druku)