Dziś jest: Poniedziałek, 22 Lipiec 2024
a a a
Stypendia i zasiłki szkolne

STYPENDIUM SZKOLNE
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 20 24 r. P oz. 750) pomoc materialna udzielana jest uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.
Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego przysługuje:
1.uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
2.wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2023 r. Poz. 901 a póżn. zmianami )
Wysokość stypendium szkolnego:
● jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi od 0,00 zł do 540 zł - stypendium szkolne przyznane jest w wysokości 248 zł,
● jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi od 540 zł do 600 zł - stypendium szkolne przyznane jest w wysokości 223,20 zł.
Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:
1. rodziców/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia,
2. pełnoletniego ucznia,
3. dyrektora szkoły.
Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.
- świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w w/w formach jest niemożliwe lub niecelowe.
Wszelkie informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pile, ul. Kwiatowa 5, tel. (67) 352-84-50.
 
ZASIŁEK SZKOLNY
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 20 24 r. Poz. 750) zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Maksymalna kwota zasiłku szkolnego jednorazowo nie może być wyższa niż 620 zł.
Wszelkie informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pile, ul. Kwiatowa 5, tel. (67) 352-84-50.

Pliki do pobrania

wniosek stypendium szkolne

(przykład wypełnienia wniosku o stypendium)

wniosek o zasiłek szkolny

oświadczenie składającego wniosek

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych