Dziś jest: Piątek, 22 Wrzesień 2023
a a a
25.08.2023
Projekt "Wsparcie rozwoju pracowników polskiego systemu pomocy społecznej".

 

Od października 2022 roku, dzięki współpracy z Polskim Towarzystwem Superwizji Pracy Socjalnej uczestniczymy w projekcie „Wsparcie rozwoju pracowników polskiego systemu pomocy społecznej”. W ramach projektu zatrudnieni w naszym Ośrodku pracownicy socjalni, mogą regularnie korzystać z grupowej superwizji prowadzonej przez certyfikowanego superwizora pracy socjalnej. Projekt superwizyjno-szkoleniowy finansowany jest ze środków UNICEF. Głównym celem projektu jest zapewnienie profesjonalnej i efektywnej pomocy osobom, które w wyniku wojny w Ukrainie znalazły schronienie w naszym kraju. Merytoryczne i superwizyjne wsparcie pracowników pomocy społecznej zwiększa szanse osób uciekających przed wojną (i ich dzieci) na pełniejszy dostęp do wysokiej jakości usług świadczonych przez nasz system.

Pracownicy służb społecznych na co dzień pracują z osobami wymagającymi szczególnego wsparcia, przez co często narażeni są na działanie czynników, które mogą wywoływać stres oraz wpływać na przeciążenie pracą. Jednocześnie wymaga się od nich pracy w oparciu o wysokie standardy metodyczne i etyczne. Superwizja pracy socjalnej ma na celu utrzymanie standardu pracy, a także efektywniejsze, bardziej profesjonalne i skuteczniejsze udzielanie pomocy osobom i rodzinom. Stąd uczestnictwo pracowników socjalnych w superwizji jest wyrazem profesjonalnego i odpowiedzialnego podejścia do pracy i osób którym udziela się pomocy.

projekt-Wsparcie

zobacz więcej
07.08.2023

Uwaga!

    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile informuje, iż druki wniosków o stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024 będą wydawane  od 21 sierpnia 2023 r. w siedzibie MOPS w Pile, ul. Kwiatowa 5, w kancelarii, mieszczącej się na parterze budynku.
    Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego przyjmowane będą od 01 września 2023 r. w budynku przy ul. Kwiatowej 5, w godz. 7:30- 9:30 oraz 13:30- 15:00, pokój 113 (parter).
    Wnioski można składać również listownie – poprzez nadanie w placówce pocztowej bądź drogą elektroniczną – za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP na adres mopspilaSkrytkaESP (w tym przypadku wniosek należy opatrzyć kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym).
    Ponadto informujemy, że wnioski należy składać w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego- do dnia 15 lutego danego roku szkolnego, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.
Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej naszego ośrodka, gdzie zamieszczony jest w zakładce pomoc społeczna druk wniosku o stypendium szkolne oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

zobacz więcej
26.07.2023
Usługi Opiekuńcze

Usługi opiekuńcze

Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (seniorzy, osoby niepełnosprawne lub przewlekle chore) mogą uzyskać pomoc społeczną w postaci usług opiekuńczych albo specjalistycznych usług opiekuńczych – w zależności od potrzeb. Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania podopiecznego i mogą być realizowane we wszystkie dni tygodnia (w tym także w święta), w ilości godzin dostosowanej do indywidualnych potrzeb.

Osoby bez dochodu lub uzyskujące dochód poniżej ustawowego kryterium dochodowego (tzn. 776 zł dla osób samotnie gospodarujących oraz 600 zł na osobę w rodzinie) korzystają z ww. usług nieodpłatnie. Osoby uzyskujące dochody powyżej ustawowego kryterium, w zależności od wysokości dochodu, partycypują w części kosztów lub ponoszą je w całości.

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia mogą uzyskać szczegółowe informacje pod nr telefonu: / 67/ 212 21 31 lub kontaktując się bezpośrednio z pracownikami socjalnymi.

zobacz więcej
22.06.2023
Nowy okres zasiłkowy SR i FA
11.05.2022
Pomoc finansowa rekompensująca wydatki za udzielenie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Rząd ustawą z dnia 12 marca 2022r. z późn. zmianami, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zadeklarował pomoc finansową rekompensującą wydatki za
udzielenie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł za osobę dziennie.
Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
nie dłużej niż za okres 120 dni, liczony od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium RP.
Wniosek o świadczenie pieniężne składa się z terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.
Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
Okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, na obywatela Ukrainy, który:
    • posiada orzeczenie  o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane przez instytucje polską
lub posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany przez instytucję ukraińską
(wraz z jego opiekunem i ich małoletnimi dziećmi),
    • ukończył 60 rok życia (kobieta) albo 65 rok życia (mężczyzna),
    • jest kobietą w ciąży  lub osoba wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia (wraz z jej  małoletnimi dziećmi),
    • samotnie wychowuje na terenie RP troje i więcej dzieci (wraz z małoletnimi dziećmi),
    • jest małoletnim pod opieką opiekuna tymczasowego (wraz z opiekunem tymczasowym i jego małoletnimi dziećmi).

Wniosek o wypłatę przedłożonego świadczenia składa się po wykorzystaniu 120 dni, jako nowy wniosek wraz z 
dokumentami potwierdzającymi zaliczenie osób, którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie, do osób, na które może
być przedłużony okres wypłaty świadczenia (np. orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku dokumentu
ukraińskiego-przetłumaczony; akty urodzenia dzieci, postanowienie o ustanowieniu opiekuna tymczasowego, itp..)
Organ rozpatrujący sprawę może uzależnić przyznanie i wypłatę powyższego świadczenia od weryfikacji warunków
zakwaterowania i wyżywienia. Takiej weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy organu. Jeśli warunki udzielanej
pomocy zagrażają życiu i zdrowiu przyjętych uchodźców, świadczenie nie przysługuje. Nie przysługuje również w przypadku,
gdy we wniosku podano nieprawdę.

Termin rozpatrzenia wniosku to miesiąc od jego złożenia.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Spacerowej 23 w godz. od 9.00 do 13.00.
Szczegółowe informacje pod nr telefonu 67 344 20 10.
Wnioski, złożone w Urzędzie Miasta Piły, są przekazywane do ośrodka,

Na karcie osoby przyjętej do zakwaterowania należy wpisać jej datę przekroczenia granicy RP.
Do pobrania:

1. Wniosek o dofinansowanie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy
2. Ankieta weryfikacyjna
3. Oświadczenia obywatela Ukrainy

 


 

zobacz więcej