Dziś jest: Środa, 28 Luty 2024
a a a
20.02.2024
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach od 19 lutego do 25 lutego 2024 roku obchodzony jest w całym kraju Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Jest to coroczna akcja koordynowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości w związku z przypadającym w dniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile jak co roku przystąpił do tej inicjatywy.
Cały tydzień pełnione będą dyżury specjalistów z Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy domowej, stacjonarnie w budynku MOPS przy 
ul. Spacerowej 23, pok. 304 w godzinach 12.00-14.00 oraz pod nr  telefonów:

    • starszy pracownik socjalny Karolina Rachfał, tel. 664 765 723
    • specjalista pracy socjalnej Helena Celebańska -  tel. 664 765 728.
    • starszy specjalista pracy socjalnej, koordynator Katarzyna Wiśniewska -  tel. 664 765 712.
    • starszy specjalista pracy socjalnej, koordynator Justyna Michalska -  tel. 664 765 715.

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji zapraszamy do kontaktu i odwiedzin.

zobacz więcej
22.01.2024
Dzień babci i dziadka

„Dzień babci i dziadka”

 Z okazji Dnia Babci i Dziadka  przedszkolaki z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5, odwiedziły Centrum Aktywizacji Seniorów.
Wspólnie z seniorami dzieci wykonały laurki. Przedszkolaki z tej okazji recytowały wiersze i śpiewały piosenki.

zobacz więcej
12.01.2024
Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy przysługuje w pełnej wysokości w przypadku nieprzekroczenia kryterium dochodowego w wysokości:
- 2100 zł netto na osobę w gospodarstwie jednoosobowym;
- 1500 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Dochód gospodarstwa domowego ustalany jest na podstawie dochodów uzyskanych w 2022r.

Podstawą ustalenia dochodu rodziny jest dochód podlegający i niepodlegający opodatkowaniu, uzyskany przez członków rodziny w roku bazowym, pomniejszony o:
    • zapłacone alimenty na rzecz osób spoza rodziny,
    • należny podatek,
    • składki na ubezpieczenia społeczne,
    • składki na ubezpieczenie zdrowotne.
W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego na osobę dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą zostało przekroczone kryterium dochodowe. Jeżeli kwota dodatku jest niższa niż 20 zł dodatek ten nie przysługuje.

Dodatek osłonowy za okres od 01.01.2024r. do 30.06.2024r. wynosi:
    1. 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
    2. 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
    3. 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
    4. 657,80 zł  dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej z 6 osób.
Wyższy dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom, których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wynosi:
    1. 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
    2. 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
    3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
    4. 822,25 zł  dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej z 6 osób.
By jednak otrzymać wyższy dodatek, konieczne jest zgłoszenie tego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Dodatek będzie wypłacany jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024r.


WNIOSEK
Wniosek o dodatek osłonowy należy złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2024r. Po tym terminie wnioski będą pozostawiane bez rozpatrzenia.
Wysokość uzyskanych w roku bazowym dochodów podlegających opodatkowaniu, organ pozyska samodzielnie drogą elektroniczną.

Pozostałe dokumenty należy dołączyć do wniosku. Są to odpowiednio:
    1. oświadczenie wnioskodawcy/członków rodziny o dochodach niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku bazowym,
    2. oświadczenie wnioskodawcy/członków rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego.
W przypadku uzyskiwania dochodu przez członka gospodarstwa domowego niepodlegającego opodatkowaniu należy przedłożyć  dokumenty potwierdzające uzyskany dochód, m.in.
    a)  kserokopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej (postanowienie),
    b) w przypadku nieotrzymywania alimentów zgodnie z wyrokiem –  oryginał zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik, sąd okręgowy) o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów w roku bazowym, wraz z wysokością wyegzekwowanych alimentów w tym okresie,
W przypadku świadczenia alimentów na rzecz innych osób, należy przedłożyć:
    a)  kserokopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz innych osób  lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej (postanowienie),
    b) kserokopie przekazów,  przelewów pieniężnych dokumentujące wysokość zapłaconych       w roku bazowym, alimentów na rzecz osób z spoza rodziny.

Wnioski można składać w wersji papierowej lub elektronicznie (wymagany podpis elektroniczny, profil zaufany).

Informacja (brak decyzji) o przyznaniu dodatku zostanie przesłana do wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej. W przypadku jej braku wnioskodawca będzie miał możliwość jej osobistego odebrania. Odmowa/uchylenie dodatku wymaga decyzji administracyjnej.

Wzór wniosku

zobacz więcej
03.01.2024
program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028

Od 1 stycznia 2024r. ośrodek realizuje rządowy program w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028. Program ten zapewnia wsparcie zarówno dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej, jak i osobom dorosłym, w szczególności starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach. Pomoc udzielana jest w formie:
· zasiłku na zakup posiłku lub żywności,
· posiłku dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
Uprawnionymi do wsparcia w zakresie dożywiania są osoby i rodziny spełniające kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej
do wysokości 200% tego kryterium. W przypadku osób samotnie gospodarujących miesięczny dochód nie może zatem przekraczać 1.552 zł, natomiast dla osób pozostających w rodzinie 1.200 zł na osobę w rodzinie.

zobacz więcej
21.12.2023
MIKOŁAJKI

Mikołajki

Tradycyjnie w dzień Świętego Mikołaja seniorzy odwiedzili i podarowali świąteczne maskotki dzieciom przebywającym w Szpitalu Specjalistycznym w Pile oraz maluszków z zaprzyjaźnionego Żłobka nr 2 w Pile.

zobacz więcej