Dziś jest: Piątek, 22 Wrzesień 2023
a a a

| Zasady udzielania pomocy | Ośrodki wsparcia MOPS | Wspieranie rodziny | Poradnictwo specjalistyczne | Kontakt z prac. socjalnym | Strona główna|

Zasady udzielania pomocy społecznej | Formy pomocy społecznej | Świadczenia pieniężne | Świadczenia niepieniężne | Programy pomocowe |


PROGRAMY POMOCOWE

"Posiłek w szkole i w domu"

W ramach rządowego programu na lata 2019-2023 realizowana jest pomoc w postaci :

  • posiłku
  • zasiłku na zakup posiłku

wsparcia udziela się w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,

Osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy o pomocy społecznej (w tym dotkniętych bezrobociem, chorobą, niepełnosprawnością, problemem uzależnień itp.)

Program przewiduje udzielenie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryteria dochodowe, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, do wysokości 200% tego kryterium. W przypadku osób samotnie gospodarujących miesięczny dochód nie może przekraczać 1552 zł, a dla osób pozostających w rodzinie 1200 zł na osobę w rodzinie.
_________________________________________________________________________________________________

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Mieszkania chronione

Gmina Piła realizuje działanie 4.4. Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie rozwoju mieszkań chronionych.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile współpracuje w tym zakresie z Miejskim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Pile.
Mieszkanie chronione stanowi formę pomocy społecznej, która przygotowuje pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomaga te osoby w ich codziennym funkcjonowaniu. Wspomniane mieszkanie zapewnia warunki do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, ale też niezwykle ważną integrację ze społecznością lokalną.
W 2022 r. uruchomione zostało 1 mieszkanie chronione treningowe dla dwóch osób legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
W 2023 r. zostanie uruchomione kolejne takie mieszkanie.