Dziś jest: Poniedziałek, 22 Lipiec 2024
a a a

| Zasady udzielania pomocy | Ośrodki wsparcia MOPS | Wspieranie rodziny | Poradnictwo specjalistyczne | Kontakt z prac. socjalnym | Strona główna|

Zasady udzielania pomocy społecznej | Formy pomocy społecznej | Świadczenia pieniężne | Świadczenia niepieniężne | Programy pomocowe |


PROGRAMY POMOCOWE

"Posiłek w szkole i w domu"
W ramach rządowego programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028. realizowana jest pomoc w postaci :
    • posiłku
    • zasiłku na zakup posiłku
wsparcia udziela się w szczególności:
    • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
    • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
Osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy o pomocy społecznej (w tym dotkniętych bezrobociem, chorobą, niepełnosprawnością, problemem uzależnień itp.)

Program przewiduje udzielenie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryteria dochodowe, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, do wysokości 200% tego kryterium. W przypadku osób samotnie gospodarujących miesięczny dochód nie może przekraczać 1552 zł, a dla osób pozostających w rodzinie 1200 zł na osobę w rodzinie.
_________________________________________________________________________________________________

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Mieszkania chronione

Gmina Piła realizuje działanie 4.4. Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie rozwoju mieszkań chronionych.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile współpracuje w tym zakresie z Miejskim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Pile.
Mieszkanie chronione stanowi formę pomocy społecznej, która przygotowuje pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomaga te osoby w ich codziennym funkcjonowaniu. Wspomniane mieszkanie zapewnia warunki do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, ale też niezwykle ważną integrację ze społecznością lokalną.
W ramach programu zostały uruchomione dwa mieszkania treningowe, jedno z nich w 2022 r., kolejne w 2023 r. Każde z nich przeznaczone jest dla dwóch osób legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.