Dziś jest: Środa, 19 Czerwiec 2024
a a a

| Zasady udzielania pomocy | Ośrodki wsparcia MOPS | Wspieranie rodziny | Poradnictwo specjalistyczne | Kontakt z prac. socjalnym | Strona główna|

Zasady udzielania pomocy społecznej | Formy pomocy społecznej | Świadczenia pieniężne | Świadczenia niepieniężne | Programy pomocowe |
 
Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są:

 • na wniosek osoby zainteresowanej
 • jej przedstawiciela ustawowego
 • innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej, której wydanie poprzedza rodzinny wywiad środowiskowy.
Wywiad przeprowadza pracownik socjalny w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia. W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego, wywiad przeprowadza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobie samotnie gospodarującej lub osobie w rodzinie, której dochód:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 701 zł
 • w przypadku osoby w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł na osobę w rodzinie.

Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu:

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizmu lub narkomaniai
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia dostosowywane są nie tylko do okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy, ale także do celów i możliwości pomocy społecznej. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są zobowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń. Od decyzji administracyjnej wydanej w sprawie świadczeń z pomocy społecznej stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile.